MEDZICENTRUM

MEDZICENTRUM IV._Košice 2013

(for english please scroll down)

 

Projekt Medzicentrum bol doposiaľ koncipovaný pre kultúrne centrá vybudované v dvoch slovenských zastávkach železničnej siete Banská St a nica contemporary v Banskej Štiavnici (2010, 2012) a Stanica Žilina Záriečie kultúrny uzol v Žiline (2011). V roku 2013 sa uskutočnil v Košiciach, v Európskom hlavnom meste kultúry Košice 2013. Medzicentrum IV. (SPOTs 2013) vznikol v spolupráci s projektom SPOTs _ Výmenníky _ kultúrne body okraja, ktorý je kľúčovým projektom Košice 2013.

 

Štvrtý ročník projektu bol inšpirovaný výmenníkovými stanicami, ktoré boli postavené v 60. a 70. rokoch 20. storočia a pôvodne slúžili na redistribúciu tepla pre byty v obytnom súbore, dnes je ich náplňou podpora a rozvoj kultúrneho a sociálneho potenciálu v prostredí veľkokapacitných sídlisk.[1]

 

Každý z rekonštruovaných výmenníkov nesie názov podľa ulice, na ktorej sa na sídlisku nachádza. Výmenník Važecká je charakteristický svojou atypickou architektúrou, lezeckou stenou na fasáde budovy či polohou v tesnej blízkosti konečnej zastávky električiek na sídlisku Nad jazerom. Výmenník Štítová je vsadený do prostredia mestskej časti Staré mesto, situovaný medzi paneláky a  rodinné domy, do blízkosti amfiteátra, ako aj blízkosti starého židovského cintorína či niekoľkých stredných škôl. Výmenník Wuppertálska s komunitnou záhradou plnou zelene a kinom na streche sa nachádza na sídlisku Košického Vládneho Programu (KVP).

 

Výmenník Brigádnická známy svojou identickou graffiti fasádou od výtvarníka Radoslava Repického, ako aj najstarší výmenník Obrody a športový výmenník Ľudová sa nachádzajú vo svojej tesnej blízkosti na sídlisku Terasa. Denné centrum Jegorovovo, ktoré taktiež spravuje projekt SPOTs je na sídlisku Dargovských hrdinov (Furča). 

 

Medzicentrum (od roku 2010) s jeho myšlienkou prezentovať umenie prostredníctvom spolupráce s viacerými kultúrnymi centrami, vytvárať medzinárodnú spoluprácu medzi účastníkmi aj divákmi, sa s odstupom času vyprofiloval na tzv. mini festival „umenia pre verejný priestor“. Dôležitým článkom projektu bolo 12 prizvaných umelcov, angažujúcich sa v téme public art aj z organizačného hľadiska. Projekt si zachoval svoju obsahovú štruktúru v rámci teoretickej (odborné prezentácie, prednášky, verejné diskusie) a praktickej časti (komunikácia s verejnosťou,  autorské intervencie do verejného priestoru). Prostredníctvom zúčastnených umelcov z Čiech a Slovenska a ich prezentáciami z tvorby, určené pre širokú verejnosť, bolo možné po celý čas nazerať do ich rozpracovaných návrhov pre projekt. 

 

Okrem prizvaných účastníkov projekt obsahovo dotvárali prezentácie od odborníkov (historik, architekt, sociológ, kritik výtvarného umenia), rôzne organizácie aj lokálni umelci, aktivisti k téme ako aj jednotliví projektový menežéri programu Košice 2013.

 

Odbornú a lektorskú časť na Medzicentre doprevádzal  hosť, český výtvarný umelec, kurátor a publicista, člen skupiny Guma guar,  Milan Mikuláštik. Zaujímavá na rozdiel od  predošlých ročníkov bola tvorba v niekoľkých kultúrnych bodoch, výmenníkových staniciach zároveň. Prítomnosť autorov bola roztrúsená po jednotlivých častiach mesta, avšak navonok chaoticky pôsobiaca situácia bola bez problémov zvládnutá aj vďaka zapájaniu dobrovoľníkov, obyvateľov či aktivistov.[2]  Pri autorských realizáciách bola nevyhnutná komunikácia s okolím, intervencie boli ovplyvnené vnímaním pozorovateľa,  kedy nastával priamy vzťah umelec – divák / obyvateľ. Obyvateľ sa konfrontoval s dielom v priamom procese umelcovej tvorby a situácie či reakcie od publika boli pre autora podnetným impulzom k jeho nasledujúcim krokom.

 

Vernisáž uskutočnená vo Výmenníku Štítová bola prezentovaná formou foto a video dokumentácií, fragmentov vytrhnutých z rôznych prostredí - zoskupených autorských materiálov nadobudnutých počas projektu, realizovaných medzi 6 výmenníkmi _ kultúrnymi bodmi okraja.

 

Nina Šošková, autorka projektu

 

[1]    Viac katalóg: Premeny a Výmeny 2011, Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

 

 

     The Medzicentrum project has so far been designed for cultural centres in two stops on the Slovak railway network, Banská St a nica contemporary in Banská Štiavnica (2010, 2012) and Žilina Záriečie Station, a cultural junction in Žilina (2011).  In 2013, it took place in Košice, the European Capital of Culture Košice 2013. Medzicentrum IV. (SPOTs 2013) was created in cooperation with the SPOTs_Exchanger Stations _ outlying cultural points project, which is a key project of Košice 2013.

 

     The fourth year of the project was inspired by exchanger stations which were built in the 1960s and 1970s and originally served for redistributing heat for blocks of flats. Today, they serve for supporting and developing cultural and social potential in the environment of large capacity suburbs.[1]

 

     Each of the reconstructed exchanger stations is known by the street in which it is located in the suburbs. Važecká exchanger station is characterised by its atypical architecture, a climbing wall on the building's façade and its position in the close vicinity of the last tram stop in Nad Jazerom. Štítová  exchanger station is situated in the Old Town between blocks and houses, close to the amphitheatre as well as close to the old Jewish Cemetery and several secondary schools. Wuppertálska exchanger station has a community garden full of greenery and cinema on the roof, and is situated in the suburb of Košický Vládny Program (KVP).

 

     Brigádnická exchanger station, known for its façade graffiti by artist Radoslav Repický, as well as

Obrody exchanger station, the oldest, and the Ľudová  sports exchanger station are situated close together in the Terasa suburb. Jegorovovo Daily Centre, which is also managed by the SPOTs project, is in the Dargovských Hrdinov (Furča) suburbs. 

 

     Medzicentrum (since 2010), with its idea of presenting art via cooperation with several cultural centres, creating international cooperation between participants and the audience, has gradually become known as a mini-festival of "art for public areas". An important element of the project was twelve invited artists also engaged in public art from an organisational viewpoint. The  project has still preserved its content structure within theoretical (specialist presentations, lectures, public discussions) and practical (communication with the public, authors' interventions in the public space) parts. Via participating artists from the Czech Republic and Slovakia, and the presentation of their art designed for the wide public, it was possible to continuously peruse their suggestions for the project. 

 

     Apart from invited participants, the project content was supplemented by presentations from experts (a historian, an architect, a sociologist, an art critic), various organisations and local artists, activists in relation to the theme as well as individual project managers of the Košice 2013 programme.

The expert and lecture part of Medzicentrum was accompanied by a guest, the Czech artist, curator and publicist, member of the Guma Guar group, Milan Mikuláštik. An interesting difference from previous years was the simultaneous creation in several cultural points, i.e. exchanger stations. The presence of authors was scattered around individual parts of the city, but what appeared to be a chaotic situation was managed without any problems thanks to volunteers, inhabitants and activists.[2]  Implementation of the authors' creations required communication with the surroundings, the interventions were influenced by the observers' perceptions, creating a direct relationship between the artist and audience/inhabitants.  Inhabitants were confronted with the works during the direct process of artistic creation and situations or responses from the audience were inspirational stimuli for their following steps.

 

     A showing in the Štítová exchanger station was presented in the form of photo and video documentation, fragments drawn from various environments - collected authors' material obtained during the project, implemented between six exchanger stations_outlying cultural points.

 

Nina Soskova, autor of the project

 

[1]    More in the catalogue: Premeny a Výmeny 2011, Košice – European Capital of Culture 2013

MEDZICENTRUM IV.

Recenzia Lenky Kurukovej

 

 

Zoznam realizovaných diel:

Nástupište 1-12

Andrea Kalinová

Eva Tkáčiková

Jaroslav Kyša

Ľudmila Horňáková

Dorota Kenderová

ERIK SIKORA

Štefan oliš

Martin kochan

Pavel karous

Foto z akcií

Newsletter SPOTs

Zadajte svoj e-mail

Partneri

ke2013.jpg

 

kosice.jpg

 

mksr.jpg

 

rop.jpg

 

statny-znak.jpg

 

vlajka-eu.jpg

 


 

Predmetné projekty sú

implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi „Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk,

ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 

 

 

Ďalší partneri:

 

univerzita-veterinarneho-lekarstva-a-farmacie-v-kosiciach.jpg

 

s-detmiorig.jpg

 

Exkluzívny komunikačný partner:

 

files-orange-logo-rgb.jpg

 

 

 

Kontakt

Kasárne/Kulturpark
Kukučínová 2
040 01  Košice

 

E-mail: spots@k13.sk